Dz.U. 1974 Nr 24 poz. 141 USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity DU 03.169.1650 ze zmianami z 2007.03.02, DU 07.49.330)
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z dnia 18 sierpnia 2004 r.)
 
Zaświadczenie o stanie zdrowia (druk ZUS_N9)
 
Jak sobie radzić ze stresem
 
Karta szkolenia wstępnego
 
Krzywa rozkładu Gaussa
 
Kwestionariusz japoński
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 30 września 2003r. w sprawie minimalnych wymagań bhp w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.
 
Młodociani
 
USTAWA z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy
 
USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności
 
Postawa ciała przy monitorze ekranowym
 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet. (Dz. U. z dnia 27 września 1996 r.)

Proste ćwiczenia pomagające rozluźnić mięśnie 

Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
 
Przykładowa instrukcja BHP
 
Przykładowa lista kontrolna do identyfikacji zagrożeń
 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów. (Dz. U. z dnia 30 maja 1996 r.)
 
Ramowy program szkolenia
 
 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej Dz. U. z dnia 28 grudnia 2005 r.
 
ROZPORZEDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w Środowisku pracy.
 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych
 
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
 
 
Statystyczna karta wypadku
 
Szacowanie parametrów w metodzie Risc Score 
 
ROZPORZEDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 15 maja 1996r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.
 
USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
 
Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673 USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 
USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
 
 
 
 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy
Depozyty 3m
Money.pl - Kliknij po wicej
2019-12-04
WIBID 3M 1,51 +0,00%
WIBOR 3M 1,71 +0,00%
WIBOR 1M 1,63 +0,00%
EURIBOR 3M -0,40 +0,25%
EURIBOR 1M -0,44 -0,46%
Wspierane przez Money.pl
Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2019-12-05
USD 3,8566 -0,21%
EUR 4,2777 -0,04%
CHF 3,8989 -0,24%
GBP 5,0651 +0,40%
Wspierane przez Money.pl
XNie pokazuj tego powiadomieniaWażne: Użytkowanie strony internetowej oznacza zgodę na używanie plików Cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.