Regulamin

 

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, polegających na umożliwieniu klientom dostępu do określonych zasobów elektronicznych oraz określa zasady sprzedaży towarów przez stronę internetową pod adresem http://elearning.ir-expert.pl.

 

Serwis szkoleniowy zlokalizowany jest pod adresem http://elearning.ir-expert.pl/, który jest prowadzony przez firmę:

IR-Expert Sp. z o.o.

ul. Zatorska 82/2

51-215 Wrocław

Wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000447240, NIP 895-201-82-76, REGON 022055219.

Zwaną dalej „IR”

§1

Przedmiotem Strony WWW jest umożliwienie dostępu do szkoleń online użytkownikom Internetu. Za pośrednictwem Strony WWW Użytkownicy mogą nabywać szkolenia on-line.

 

§2

Do realizacji zamówienia konieczne jest złożenie zamówienia poprzez zarejestrowanie się jako użytkownik w portalu oraz wypełnienie formularza zamówienia.

 

§3

Warunkiem niezbędnym do skutecznego złożenia zamówienia jest podanie wymaganych danych i informacji na Stronie WWW.

 

§4

Serwis administruje i chroni dane osobowe Użytkowników. Dane te mogą być przetwarzane dla celów związanych z wykonaniem umowy, reklamacji, rękojmi, celów marketingowych jedynie przez Serwis oraz podmioty przez niego upoważnione na podstawie przepisów ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

 

§5

Zamówienia realizowane są po uiszczeniu przez zamawiającego należności za pośrednictwem dostępnych na Stronie WWW kanałów płatności.

§6

Zakupione szkolenia dostępne są dla użytkownika na jego indywidualnym koncie, udostępnionym po dokonaniu płatności za szkolenie.

 

§7

Użytkownik może korzystać z zakupionych szkoleń przez 2 miesiące od momentu zarejestrowania się w serwisie. Po tym terminie konto zostanie skasowane a dane osobowe dotyczące użytkownika skasowane.

 

§8

Wszystkie szkolenia oferowane przez Stronę WWW (odpłatnie i nieodpłatnie), objęte są ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 r, Nr 90 poz. 631) i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Użytkownik jest uprawniony do korzystania ze szkoleń nabytych na Stronie WWW zgodnie z ustawą, o której mowa w ust. 1.

§9

Użytkownik nie jest uprawniony do rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu nabytych pozycji w całości ani we fragmentach, publikacji, dystrybucji oraz zwielokrotniania, ingerowania w jego zawartość.

 

§10

Użytkownik zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań, aby żadne nieuprawnione osoby nie korzystały ze szkoleń w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem.

 

§11

Użytkownik może składać reklamacje w sprawach związanych ze świadczeniem usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, drogą elektroniczną na adres biuro@ir-expert.pl

Reklamacje są rozpatrywane w terminie 20 dni roboczych od otrzymania reklamacji. O statusie reklamacji Użytkownik jest informowany drogą elektroniczną.

 

§12

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, zwrot kosztów zamówienia będzie dokonywany w ustalony z Użytkownikiem sposób w ciągu 14 dni od momentu poinformowania Użytkownika o rozstrzygnięciu reklamacji na jego korzyść.

 

§13

„IR” nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie świadczeń, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie i czynniki zewnętrzne. Dotyczy to także szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe i inne tego typu oprogramowanie.

 

§14

„IR” nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z działań lub zaniechań Użytkownika, w szczególności korzystania przez niego ze Strony WWW w sposób niezgodny z obowiązującym prawem lub Regulaminem oraz szkód wynikających z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.

 

§15

„IR” zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich udostępnienia na Stronie WWW.

 

§16

Regulamin jest opublikowany na Stronie WWW.

Depozyty 3m
Money.pl - Kliknij po wicej
2019-11-12
WIBID 3M 1,51 +0,00%
WIBOR 3M 1,71 +0,00%
WIBOR 1M 1,63 +0,00%
EURIBOR 3M -0,39 +0,25%
EURIBOR 1M -0,45 +2,16%
Wspierane przez Money.pl
Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2019-11-13
USD 3,8902 +0,31%
EUR 4,2850 +0,14%
CHF 3,9299 +0,79%
GBP 4,9991 +0,42%
Wspierane przez Money.pl
XNie pokazuj tego powiadomieniaWażne: Użytkowanie strony internetowej oznacza zgodę na używanie plików Cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.